Άρθρο 74 – Αίτηση εδαφικής επέκτασης μεταγενέστερη της διεθνούς καταχώρισης

Κάθε αίτηση εδαφικής επέκτασης που υποβάλλεται μετά τη διεθνή καταχώριση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 τρις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, κατατίθεται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο.