Άρθρο 27 – ( Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εξέταση της ανακοπής

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων χορηγεί άµεσα στον ανακόπτοντα αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία συνεδρίασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα εξετάσει την ανακοπή. Επικυρωμένο αντίγραφο της ανακοπής, με πράξη ορισμού συζήτησης και κλήση σε αυτή, κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, με δικαστικό επιμελητή, τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με επιμέλεια του ανακόπτοντος.
2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής µπορούν να κατατεθούν είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει. Με επιμέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωμένο αντίγραφο των πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, με δικαστικό επιμελητή, δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
3. Στην περίπτωση που ο καθού είναι κάτοικος ή έχει έδρα στην αλλοδαπή, οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 παρατείνονται κατά τριάντα (30) πλήρεις ημέρες.
4. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 30. Στους διαδίκους παραχωρείται, κατόπιν κοινού αιτήματος, διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακοπής, προκειμένου να επιτραπεί η δυνατότητα φιλικού διακανονισμού μεταξύ του ανακόπτοντος και του καταθέτη.
5. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της ανακοπής µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της.
6. Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήµατος δεν µπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολό της ή εν µέρει για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή.

  • 27 Ιανουαρίου 2019, 23:02 | Μάνος Μαρκάκης

    Προτεινεται η επανεξεταση της δικαιοπολιτικης χρησιμότητας της υποχρεωτικης παρουσιας προς τον σκοπο της προφορικής ακρόασης των διαδίκων, εκτος των εξαιρετικων περιπτωσεων οταν εξετάζονται μάρτυρες στην δίκη της ανακοπής. Η υποχρεωτική παράσταση ενδεχεται να δημιουργεί στην πράξη πρακτικές δυσχέρειες στους δικηγόρους και διαδίκους με κατοικία εκτός Αθήνας, τη στιγμή μάλιστα που η προφορική διαδικασία συνήθως εξαντλείται στην διατύπωση της δηλωσης «παρίσταται».