Άρθρο 87 – Τέλη

1. Τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Κατάθεση σήµατος 150€
β. Κατάθεση σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 120€
γ. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 €
δ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση 150€
ε. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 €
στ. Παράταση προστασίας σήµατος 130€
ζ. Παράταση προστασίας σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 100€
η. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 €
θ. Μεταβίβαση σήµατος 90€
ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης 90€
ια. Εγγραφή εµπραγµάτων δικαιωµάτων 40 €
ιβ. Έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης 15€
ιγ. Αντικατάσταση εθνικού σήµατος από διεθνή καταχώριση 110 €
ιδ. Κατάθεση ενδίκων µέσων, παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 70 €
ιε. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων, ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σηµάτων 40 €
ιστ. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση 110 €
ιζ. Έκδοση αντιγράφου σήµατος 1 €
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, µπορεί να αναπροσαρµόζονται εκάστοτε τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη, που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.

  • 31 Ιανουαρίου 2019, 08:27 | Μάνος Μαρκάκης

    Σε σύγκριση με τον ισχύοντα κατάλογο τελών φαίνεται να έχει καταργηθεί το τέλος για εγγραφή αλλαγής επωνυμίας, έδρας και νομικού τύπου. Θετική εξέλιξη, με την οποία ο Έλληνας Νομοθέτης επιδεικνύει οικονομική λογική και ευαισθησία.