Άρθρο 10 – ( Άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απαγόρευση της χρήσης του σήματος το οποίο έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου

1. Εάν ένα σήμα έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι του πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου του δικαιούχου του σήματος αυτού, χωρίς την άδειά του, ο δικαιούχος δικαιούται σωρευτικά ή διαζευκτικά:
α) να αντιταχθεί στη χρήση του σήματός του από τον πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπό του, αρμοζομένων των διατάξεων του κεφαλαίου Ε’,
β) να απαιτήσει την εκχώρηση του σήματος σε αυτόν, είτε από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, κατά τη διάταξη του άρθρου 52 σε συνδυασμό με την περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5, αντί για την κήρυξη της ακυρότητας του σήματος, είτε από τα πολιτικά δικαστήρια εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 38.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.

  • 29 Ιανουαρίου 2019, 11:39 | Μάνος Μαρκάκης

    Παρ. 1 :

    «β) να απαιτήσει την εκχώρηση του σήματος σε αυτόν, …, είτε από τα πολιτικά δικαστήρια εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 38.»

    Πολύ χρήσιμη νομική δυνατότητα (αστική αξίωση μεταβίβασης σήματος), με την οποία ορθώς απονέμεται στα Πολιτικά Δικαστήρια ρητή δικαιοδοσία διαπλαστικής επέμβασης στην διοικητική κατάσταση (του ‘τίτλου’) του καταχωρισμένου σήματος στο Μητρώο Σημάτων. Ταυτόχρονα, η παρούσα διάταξη εισάγει ξεκάθαρη εξαίρεση στην αυστηρή διάκριση των δικαιοδοσιών κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του ΝΣ, χορηγώντας στα Πολιτικά Δικαστήρια κύρια (όχι απλώς παρεμπίπτουσα) δικαιοδοσία επί ζητήματος κύρους / διοικητικής κατάστασης του καταχωρισμένου σήματος.