Άρθρο 73 – Τύπος και περιεχόμενο της διεθνούς αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα σε έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου, υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανόνα 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού, ο οποίος υιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης .
2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή και υπόκειται στην καταβολή του τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 87. Η αίτηση θεωρείται ότι δεν κατατέθηκε εφόσον δεν έχει καταβληθεί το τέλος.
3. Η διεθνής αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Σημάτων για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 72 .
4. Εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 πληρούνται , η διεθνής αίτηση διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή της και ως ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από τη Διεύθυνση Σημάτων.