Άρθρο 61 – ( Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λόγοι έκπτωσης

Εκτός από τους λόγους έκπτωσης του άρθρου 50, ο δικαιούχος σήματος πιστοποίησης κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο δικαιούχος δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθ. 56 παρ. 2,
β) ο δικαιούχος δεν λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση του σήματος πιστοποίησης κατά τρόπο ασύμβατο με τους όρους του κανονισμού χρήσης, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε τροποποίησής του που εγγράφηκε στο μητρώο,
γ)το σήμα πιστοποίησης χρησιμοποιήθηκε από τον δικαιούχο κατά τρόπο που είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης του κοινού κατά την έννοια της παραγράφου 2 άρθρου 58,
δ) η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του σήματος πιστοποίησης σημειώθηκε στο μητρώο κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 57, εκτός αν ο δικαιούχος του σήματος πιστοποίησης, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 58.