Άρθρο 26 – Στοιχεία της ανακοπής

Η ανακοπή συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής τέλους και πρέπει να περιέχει:
α) τον αριθµό της δήλωσης κατά της οποίας στρέφεται και τα στοιχεία του δικαιούχου της,
β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, µε ειδική µνεία ενός ή περισσοτέρων προγενεστέρων κατατεθειμένων ή καταχωρισμένων σηµάτων ή δικαιωμάτων, που πρέπει να ανήκουν στον ίδιο δικαιούχο, ως και μέρους ή του συνόλου των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, στα οποία τυχόν βασίζεται η ανακοπή,
γ) σαφή προσδιορισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή.