Άρθρο 37 – Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος ή οποιοσδήποτε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ο οποίος, παρότι επέδειξε όλη την επιµέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν µπόρεσε να τηρήσει µια προθεσµία έναντι της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων λόγω ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, µπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώµατά του, εάν το κώλυµα είχε ως άµεση συνέπεια την απώλεια δικαιώµατος ή ενδίκου βοηθήµατος.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες άσκησης ανακοπής, καθώς και στην προθεσµία διεκδίκησης προτεραιότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 85.
3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παύση του κωλύµατος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε.
4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.
5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωµάτων του, µετά από αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν µπορεί να τα επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωµα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε µέχρι την έκδοση απόφασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων για την επαναφορά.
6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσµίας ανανέωσης σήµατος, η εξάµηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατάξεις της παράγραφος 3 του άρθρου 36, δεν προσµετράται στην προθεσµία του έτους κατά την παράγραφο 3.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».