Άρθρο 63

1. Για τα σήµατα πιστοποίησης τηρείται ειδικό µητρώο, τα δε τέλη κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήµατα.
2. Η χρήση του σήµατος πιστοποίησης γίνεται απαραίτητα µε την ένδειξη «σήμα πιστοποίησης».
3. Στα σήματα πιστοποίησης ισχύουνε όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν κεφάλαιο.