Άρθρο 41 – ( Άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δικαστικά έξοδα

Στις υποθέσεις του παρόντος νόµου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των µαρτύρων, τις αµοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, τις αµοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συµβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 έως 193 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.