Άρθρο 86 – Δηµοσιεύσεις

Οι δηµοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, γίνονται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  • 29 Ιανουαρίου 2019, 13:53 | Μάνος Μαρκάκης

    Πρακτικό σχόλιο:

    Ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή http://gge.gov.gr/ εμφανίζεται πρόσφατη ανακοίνωση (05.10.2018) διακοπής χρήσης του, με ταυτόχρονη παραπομπή στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης http://www.mindev.gov.gr/. Προκειμένου να μην ανακύψουν ζητήματα ακυρότητας των διοικητικών πράξεων δημοσίευσης, προτείνεται η χρήση μίας γενικότερης διατύπωσης στο εν λόγω Άρθρο του ΝΣ που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία τεχνικών επιλογών στο μέλλον, π.χ. «σε καταλλήλως διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».