Άρθρο 38 – ( Άρθρο 10 και 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αξιώσεις επί προσβολής

1. Όποιος κατά παράβαση των άρθρων 7, 8 ή 10 χρησιµοποιεί, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήµα που ανήκει σε άλλον, µπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση.
2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει µεταξύ άλλων: α) την απόσυρση από το εµπόριο ή την κατάσχεση των εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν το δικαίωµα επί του σήµατος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίµευσαν στη δημιουργία ή κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σημείου ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική αποµάκρυνση των εµπορευµάτων που φέρουν το προσβάλλον σηµείο από το εµπόριο και γ) την καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των µέτρων αυτών µε έξοδα του προσβάλλοντος το σήµα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.
3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση µέχρι ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
4. Τα δικαιώµατα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάµεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωµάτων.
5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήµα, υποχρεούται σε αποζηµίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.
6. Η αποζηµίωση µπορεί να υπολογισθεί και µε βάση το ποσό το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώµατα ή λοιπές αµοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.
7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνει υπόψη του, µεταξύ άλλων, τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόµισε ο προσβάλλων το σήµα.
8. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαιούχος µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση του σήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόµισε από την εκµετάλλευση αυτή.
9. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρµόδιου µονοµελούς πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως ποσού και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζηµίωση παραγράφεται µετά πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η προσβολή. Επί διακοπής της παραγραφής, νέα παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του έτους στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής.
10. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να εισαχθούν και στο αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο, εφόσον ασκούνται και άλλες αξιώσεις.
11. Προκειµένου για ταυτόσηµο σήµα για ταυτόσηµα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και για σήµα που διαφέρει ως προς τα στοιχεία που δεν µεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, για την πλήρη απόδειξη προσβολής αρκεί η προσκόµιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόµενου σήµατος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».