Άρθρο 82 – Διαδικασία µετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό σήμα

1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην οποία στηρίζεται διεθνής καταχώριση µε επέκταση προστασίας στην Ελλάδα, παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης µέσα σε µία πενταετία από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δικαιούται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που ενεγράφη η παύση ισχύος της στο ∆ιεθνές Μητρώο, να ζητήσει τη µετατροπή της σε εθνικό σήμα.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και εάν η παύση ισχύος επέλθει µετά την πάροδο της ως άνω πενταετούς προθεσµίας, µε την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθηµα υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης µέσα στην πενταετία.
3. Σε περίπτωση µετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό σήμα, ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση µετατροπής στη Διεύθυνση Σηµάτων που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των άρθρων 21 και 22 του παρόντος, καθώς και από βεβαίωση του ∆ιεθνούς Γραφείου, από την οποία να προκύπτουν η ηµεροµηνία διαγραφής του από το διεθνές µητρώο. Η δήλωση αυτή καταχωρείται στο οικείο μητρώο σημάτων εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 21 και 22. Η μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης μετατροπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Το σήµα εκ µετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία των περιπτώσεων β’ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα. Εάν η εν λόγω προθεσµία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή απόρριψη, η δήλωση µετατροπής εξετάζεται από τη Διεύθυνση Σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 21, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 και του άρθρου 24 του παρόντος. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου για τα εθνικά σήματα εφαρμόζονται και στις εκ μετατροπής διεθνείς καταχωρίσεις. Αν η αίτηση για αρχική ή επιγενόµενη επέκταση προστασίας της διεθνούς καταχώρισης στην Ελλάδα εκκρεµεί ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, η σχετική διαδικασία παύει με απόφαση αυτών αντίστοιχα.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης µετατροπής η διεθνής καταχώριση διαγράφεται µε πράξη της Διεύθυνσης Σηµάτων από το μητρώο διεθνών σηµάτων.
6. Η προστασία του εθνικού σήµατος που προέρχεται από µετατροπή διεθνούς καταχώρισης διαρκεί για µια δεκαετία, που αρχίζει είτε από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης είτε, σε περίπτωση επιγενόμενης επέκτασης διεθνούς καταχώρισης στην Ελλάδα, από την ηµεροµηνία εγγραφής στο ∆ιεθνές Μητρώο της αίτησης επέκτασης για την προστασία της διεθνούς καταχώρισης στην Ελλάδα. Για την ανανέωση του ως άνω σήµατος κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης μετατροπής στη Διεύθυνση Σηµάτων.