Άρθρο 78 – Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια

1. Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Διεύθυνση Σημάτων. Στην περίπτωση διεθνών καταχωρίσεων που αφορούν σήματα πιστοποίησης ή συλλογικά, ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης υποβάλλει κανονισμό χρήσης του σήματος σύμφωνα με τα άρθρα 57 ή 65 αντίστοιχα, απευθείας στη Διεύθυνση Σημάτων, εντός διμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία το Διεθνές Γραφείο κοινοποιεί τη διεθνή καταχώριση.
2. Η διεθνής καταχώριση εγγράφεται στο μητρώο διεθνών σημάτων, έντυπο ή ηλεκτρονικό, που τηρεί η Διεύθυνση Σημάτων. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται κατά περίπτωση οι αποφάσεις του εξεταστή, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αποφάσεις που κάνουν δεκτό ή απορρίπτουν το σήμα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία των διεθνών καταχωρίσεων τηρούνται αποκλειστικά στο Διεθνές Μητρώο. Σε περίπτωση αντίθεσης αυτού με το μητρώο διεθνών σημάτων της Διεύθυνσης Σημάτων, υπερισχύει το Διεθνές Μητρώο.
3. Εάν η ανωτέρω αίτηση διεθνούς καταχώρισης γίνει δεκτή από τον εξεταστή και δεν έχει ασκηθεί ανακοπή κατ’ αυτής, η Διεύθυνση Σημάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο, πριν τη λήξη της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών που προβλέπεται στην περίπτωση β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, στοιχεία της απόφασης που κάνει δεκτή την αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Κανόνα 18 τρις του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου.
4. Εάν κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που δέχεται τη διεθνή καταχώριση, η ως άνω προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών επίκειται να λήξει, χωρίς να έχει παρέλθει η προθεσμία της ανακοπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, η Διεύθυνση Σημάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο στοιχεία της απόφασης που κάνει δεκτή την αίτηση, ενημερώνοντας συγχρόνως αυτό για την έναρξη και λήξη της προθεσμίας ανακοπής, σύμφωνα με τον Κανόνα 16 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου.
5. Αν ασκηθεί ανακοπή κατά της απόφασης του εξεταστή που δέχεται τη διεθνή καταχώριση, η Διεύθυνση Σημάτων κοινοποιεί στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο ∆ιεθνές Γραφείο, σύμφωνα µε τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον Κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.
6. Αν η διεθνής καταχώριση δεν μπορεί να γίνει δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια για έναν ή περισσότερους λόγους των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 και η Διεύθυνση Σημάτων κοινοποιεί, εντός της ως άνω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών, προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο, σύμφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του Κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 προθεσμία ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης στο ∆ιεθνές Γραφείο.
7. Κάθε άλλη κοινοποίηση προς το Διεθνές Γραφείο που αφορά την περαιτέρω εξέλιξη των ως άνω διαδικασιών, μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του Κανόνα 18 τρις του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου.