Άρθρο 25 – ( Άρθρο 43 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανακοπή

1.Κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση κατάθεσης µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών αρχομένης από την επομένη της δημοσίευσής της στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, για το λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 4 ή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5.
2. Προκειμένου για τους λόγους του άρθρου 4, η ανακοπή ασκείται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε ένωση, ομάδα ή φορέα εκπροσώπησης κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, εμπόρων ή καταναλωτών, εξηγώντας για ποιους λόγους η δήλωση θα πρέπει να απορριφθεί.
3. Προκειμένου για τους λόγους των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5, η ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους των προγενέστερων σηµάτων ή δικαιωµάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και από τους εξουσιοδοτηµένους προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης των σηµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17 που εφαρμόζεται αναλογικά.
4. Η ανακοπή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων και εξετάζεται από τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων.

 • 31 Ιανουαρίου 2019, 08:32 | Μάνος Μαρκάκης

  παρ. 1:

  «για το λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 4»

  Η δικαιοπολιτική επιλογή να διατηρηθούν οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου ως λόγοι ανακοπής είναι εύλογη και δεν αντίκειται στο πνεύμα της Οδηγίας (ανεξαρτήτως της ερμηνείας του Άρθρου 43 παρ. 1 της Οδηγίας). Λειτουργεί ως θεσμικός έλεγχος ποιότητας των αποφάσεων της/του Εξεταστή (ex post quality check) και υπηρετεί την διαρκή ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος σημάτων.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 11:42 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Επειδή ο κύκλος των προσώπων/φορέων που μπορούν να ασκήσουν ανακοπή διευρύνεται κατά πολύ συγκριτικά με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολογία στην κατωτέρω διάταξη, η παρ. 2 θα μπορούσε τροποποιηθεί ως εξής:
  2. Προκειμένου για τους λόγους του άρθρου 4, η ανακοπή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ήτοι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε ένωση, ομάδα ή φορέα εκπροσώπησης κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, εμπόρων ή καταναλωτών, εξηγώντας για ποιους λόγους η δήλωση θα πρέπει να απορριφθεί.