Άρθρο 28 – ( Άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόδειξη χρήσης

1. Μετά από αίτηση του καταθέτη της ανακοπτόμενης δήλωσης, ο ανακόπτων, δικαιούχος προγενέστερου σήµατος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οφείλει να αποδείξει, είτε ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάθεσης της ανακοπτόμενης δήλωσης ή της ημερομηνίας της προτεραιότητάς της, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και στα οποία βασίζεται η ανακοπή, είτε ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, δηλαδή την ημερομηνία κατάθεσης της ανακοπτόμενης δήλωσης ή την ημερομηνία της προτεραιότητάς της, το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. Όταν η ανακοπή βασίζεται σε προγενέστερο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ουσιαστική του χρήση προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.
2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την εξέταση της ανακοπής ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) πλήρων ηµερών από την ηµέρα συζήτησης στον ανακόπτοντα, προκειµένου αυτός να παράσχει αποδεικτικό υλικό για την αιτούµενη χρήση και τους ισχυρισμούς του επί της ανακοπής, υποβάλλοντας το υπόμνημά του. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, ο καταθέτης του σήµατος ενηµερώνεται για το αποδεικτικό υλικό προκειµένου να υποβάλει το υπόμνημά του και τυχόν αποδεικτικό υλικό, εντός προθεσµίας εικοσιπέντε (25) πλήρων ηµερών. Εντός τριών (3) πλήρων ημερών μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι διάδικοι υποβάλλουν προσθήκη-αντίκρουση. Η Επιτροπή εξετάζει την υπόθεση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν και των ισχυρισµών που προβλήθηκαν από τους διαδίκους.
3. Εάν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρισµένο µόνον για το µέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.
4. Εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµατός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση αυτού, η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».