Άρθρο 01 – ( Άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Σημεία συστατικά του σήματος

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών προσώπων, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, διαφημιστικά συνθήματα (slogans), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:
α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και
β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο όπως απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 2.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:21 | INTA – Ms. Carolina Oliveira

  Under Article 4(5) TMD, Member States can provide that the exception to the non-registrability/declaration of invalidity based on acquired distinctiveness applies not only where the distinctive character was acquired before the application date (Art. 4(4)) but also after this date and before the date of registration.
  We recommend that the draft law implements the option referred to in Article 4(5) TMD. Indeed, INTA believes that the amended TM Act should cover the possibility provided for in Art. 4(5) of the Directive in order to better reflect what goes on in trade. This is particularly important since sometimes, trademark registration proceedings take months or years to complete.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Σύμφωνα με το ‘Αρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εξαίρεση στη μη καταχώριση/κήρυξη ακυρότητας με βάση την κτήση διακριτικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται όχι μόνο όταν ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης (‘Αρθρο 4 παρ. 4), αλλά εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης αλλά πριν από την ημερομηνία καταχώρισης.
  Συστήνουμε το σχέδιο νόμου να εφαρμόσει τη δυνατότητα που αναφέρεται στο ‘Αρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας. Πράγματι, Η INTA θεωρεί ότι η τροποποίηση του Νόμου περί Σημάτων στην Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας προκειμένου να αντανακλάται σε μεγαλύτερο βαθμό τι συμβαίνει στις εμπορικές συναλλαγές. Τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς ορισμένες φορές, οι διαδικασίες καταχώρησης ενός σήματος διαρκούν από μερικούς μήνες μέχρι και χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν.