Άρθρο 17 – ( Άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Άδεια χρήσης

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, αποκλειστικής ή µη, άδειας χρήσης του εθνικού, ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα σήματος, ή της δήλωσης κατάθεσης σήματος, για μέρος ή το σύνολο των καλυπτόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας. Η συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος είναι έγγραφη. Είτε ο δικαιούχος, µε δήλωσή του, είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του δικαιούχου, ζητούν την εγγραφή της παραχώρησης στο μητρώο σημάτων.
2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα που παρέχει το σήµα κατά του αδειούχου που παραβιάζει διατάξεις της σύµβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης σχετικά µε:
α) τη διάρκεια της άδειας,
β) τη μορφή µε την οποία µπορεί, σύµφωνα µε την καταχώριση της άδειας, να χρησιµοποιηθεί το σήµα,
γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια,
δ) την περιοχή μέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση του σήµατος,
ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.
3. Τα μέρη μπορούν να συµφωνήσουν ότι ο αδειούχος χρήσης σήµατος δικαιούται να παραχωρεί περαιτέρω άδειες χρήσης αυτού µε τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 1.
4. Τις αξιώσεις για την προσβολή του σήματος ασκεί αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης σήµατος, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο αποκλειστικός αδειούχος μπορεί, και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις για την προσβολή του σήματος, όταν ο τελευταίος, μολονότι οχλήθηκε για την προσβολή του σήματος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του σε εύλογο χρονικό διάστημα.
5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος μπορεί να ασκήσει παρέμβαση και να ζητήσει αποκατάσταση της ζημίας που ο ίδιος υπέστη.
6. Όταν λύεται ή τροποποιείται η συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης, το μητρώο σημάτων ενημερώνεται σχετικά.
7. Δήλωση του σηµατούχου περί λήξεως της παραχώρησης άδειας χρήσεως επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή της άδειας που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο.

  • Άρθρο 17 παρ. 1

    Mε το άρθρο 17 παρ. 1 του νομοσχεδίου επιβάλλεται ο έγγραφος τύπος στη σύμβαση παραχώρησης χρήσης σήματος.
    Όλα αυτά συνεπάγονται ταλαιπωρίες των συναλλασσομένων
    Καλό θα ήταν ο νόμος να ορίζει ότι η σύμβαση πρέπει να φέρει απλή υπογραφή των συμβαλλομένων χωρίς οποιαδήποτε επικύρωση του γνησίου των υπογραφών, όπως ακριβώς συμβαίνει επί κοινοτικού σήματος.