Άρθρο 50 – ( Άρθρο 16 παρ. 1, 19, 20, 21, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα

1. Ο δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώματός του ολικά ή μερικά:
α. εάν, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την καταχώριση του σήματος, ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ή αν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε (5) συνεχή έτη, ή
β. εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήμα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωρισθεί, ή
γ. εάν, λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
2. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί το εν λόγω σήμα, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση αίτησης έκπτωσης για μη χρήση σήματος, το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται και ο δικαιούχος αυτού πρέπει να αποδείξει χρήση του σήματός του.
4. Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώματος:
α. εάν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία, ή
β. εάν ο δικαιούχος του σήματος, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας μη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης μέσα σε περίοδο τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης έκπτωσης.
5. Η έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα επέρχεται όταν η σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Το καταχωρισμένο σήμα θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έκπτωσης. Κατ’ αίτηση ενός διαδίκου, μπορεί να καθορισθεί στην ως άνω απόφαση προγενέστερη ημερομηνία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή συνέτρεχε ένας από τους λόγους έκπτωσης.
6. Η τελεσίδικη απόφαση για την έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα, καθώς και η ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων αυτής, εγγράφεται στο μητρώο σημάτων και το σήμα διαγράφεται από αυτό.

  • 29 Ιανουαρίου 2019, 08:45 | Μάνος Μαρκάκης

    Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σεβασμού της αναιρετικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτείνεται η αντικατάσταση του όρου «τελεσίδικη» από τον όρο «αμετάκλητη».