Άρθρο 76 – Αποτελέσματα της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια

1. Κάθε επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ελληνική Επικράτεια παράγει, από της ημερομηνίας καταχωρίσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, ή της ημερομηνίας επέκτασης της προστασίας στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με την παρ’αγραφο 2 του άρθρου 3 τρις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, τα ίδια αποτελέσματα με μια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος.
2. Εάν ουδεμία απόρριψη έχει κοινοποιηθεί δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή εάν η απόρριψη έχει ανακληθεί, η διεθνής καταχώριση ενός σήματος του οποίου η προστασία έχει επεκταθεί στην Ελληνική Επικράτεια , παράγει από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα ίδια αποτελέσματα που παράγει η καταχώριση ενός εθνικού σήματος.