Άρθρο 83 – Προστασία

1. Η προστασία που παρέχεται στο σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήµα εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον Κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγενέστερο καταχωρισµένο εθνικό σήµα και ο δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραιτηθεί του προγενέστερου αυτού δικαιώματος ή το αφήσει να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει των ιδίων εκείνων δικαιωμάτων που θα είχε αν το προγενέστερο εθνικό σήμα είχε εξακολουθήσει να είναι καταχωρισμένο.