Άρθρο 80 – Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση

Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση µε ισχύ στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήματος.