Άρθρο 75 – Πληρωμή τελών

Τα τέλη που οφείλονται στο Διεθνές Γραφείο, δυνάμει του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, καταβάλλονται απευθείας σε αυτό.