Άρθρο 72 – Κατάθεση διεθνούς αιτήσεως

1. Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης, δυνάμει του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, που βασίζεται σε δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος ή σε καταχωρισμένο εθνικό σήμα, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
α. ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος και
β. έχει κατατεθειμένο ή καταχωρισμένο σήμα στην Ελλάδα.
2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων.