Άρθρο 21 – ( Άρθρο 37,38,42 και 50 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης

1. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του τέλους κατάθεσης και πρέπει να περιέχει:
α. αίτηµα για καταχώριση σήµατος,
β. αποτύπωση του σήµατος,
γ. ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταθέτη. Επί νοµικών προσώπων, αντί του ονοµατεπώνυµου και της κατοικίας, αναγράφεται η επωνυµία, η έδρα και η διεύθυνση των γραφείων αυτών. Ο καταθέτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Σημάτων κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων. Η εκάστοτε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη διεύθυνση αυτού στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται έγγραφα ή αποστέλλονται μηνύματα που αφορούν τη σχετική δήλωση σήματος,
δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήµα πρόκειται να διακρίνει, ταξινομημένα κατά κλάση µε αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά οµάδα προϊόντων ή υπηρεσιών.
2. Ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ηµεροµηνία υποβολής της στη Διεύθυνση Σημάτων.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 23, αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η Διεύθυνση Σημάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την πρόσκληση. Αν ο καταθέτης συμμορφωθεί προς την πρόσκληση της Διεύθυνσης Σημάτων, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, αυτή χορηγεί ως ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης την ημερομηνία, κατά την οποία διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν ολοκληρώνεται και με πράξη της Διεύθυνσης Σημάτων τίθεται στο αρχείο.