Άρθρο 20 – Δήλωση κατάθεσης σήµατος

1. Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται δήλωση στη
∆ιεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η μορφή και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Η δήλωση λαµβάνει αριθµό, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης. Καταχωρίζεται στο µητρώο σηµάτων και τα στοιχεία της αναρτώνται σε κοινές ή συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων και διαδικτυακών πυλών περί σημάτων που προβλέπει η εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.