Άρθρο 69 – ( Άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λόγοι ακυρότητας

Εκτός από τους λόγους ακυρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 52, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 , με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 64, σύμφωνα με την οποία συλλογικά σήματα μπορούν να συνίστανται σε σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς και σε συνδυασμό με το άρθρο 5, το συλλογικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, εάν καταχωρίσθηκε κατά παράβαση του άρθρου 64, εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.