Άρθρο 77 – Χρήση διεθνούς καταχώρισης

Για τους σκοπούς των άρθρων 28, 40, 50 και 54, η περίοδος των πέντε (5) ετών που αναφέρεται σε αυτά και αφορά την καταχώριση υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η διεθνής καταχώριση δεν δύναται πλέον να αποτελέσει αντικείμενο απόρριψης ή ανακοπής.