Άρθρο 85 – Προστασία

1. Οι δικαιούχοι σηµάτων που έχουν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας, προστατεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Σε περίπτωση που διεκδικείται προτεραιότητα σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Παρισίων (1883) (ν. 213/1975), αντίγραφο της δήλωσης σήματος στην αλλοδαπή στην οποία στηρίζεται η διεκδίκηση προτεραιότητας κατατίθεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης σήµατος στην ηµεδαπή.
3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, κατάθεση σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Η προθεσµία προσφυγής των αλλοδαπών καταθετών ή δικαιούχων σηµάτων κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων παρατείνεται κατά τριάντα (30) ηµέρες. Η παράταση αυτή ισχύει και για τις προθεσμίες που τίθενται σε αυτούς, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 23 παρ. 7, 24 παρ. 2, 28 παρ. 2 και 54 παρ. 6.
5. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκοµίζονται κατά την κατάθεση σήµατος πρέπει να συνοδεύονται και µε ελληνική µετάφραση που έχει γίνει από πρόσωπο ή Αρχή που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε το νόµο.