Άρθρο 43 – ( Άρθρο 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1. Εφόσον επαρκώς πιθανολογείται µε ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία προσβολή ή επικείµενη προσβολή του σήµατος και κάθε καθυστέρηση µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στο δικαιούχο του σήµατος ή υπάρχει αποδεδειγµένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των παράνοµων προϊόντων που κατέχονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ή/και τη διανομή των εμπορευμάτων αυτών καθώς και των σχετικών εγγράφων. Αντί για συντηρητική κατάσχεση το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειµένων αυτών, καθώς και τη φωτογράφισή τους, τη λήψη δειγµάτων των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 691Α του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
2. Εφόσον τα µέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θεµελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις, λόγω προσβολής του σήµατος, το δικαστήριο διατάσσει τα ως άνω µέτρα διασφαλίζοντας την προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
3. Η αίτηση του δικαιούχου του σήµατος δεν απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο προσδιορισµός τους κατά κατηγορία.
4. Σε περίπτωση που ληφθούν τα ανωτέρω µέτρα χωρίς να ακουστεί ο καθού, τούτος λαµβάνει γνώση µε κοινοποίηση το αργότερο µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.
5. Το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω µέτρα υπό τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που καθορίζεται µε την απόφασή του ή µε την προσωρινή διαταγή, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποκατάσταση της ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί ο καθού εξ αυτών των µέτρων.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο τάσσει υποχρεωτικώς προθεσµία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο.
7. Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά µέτρα ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωµάτων του δικαιούχου του σήµατος, το δικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηση του καθού, να καταβάλει σε αυτόν πλήρη αποζηµίωση για κάθε ζηµία.