Άρθρο 03 – Κτήση δικαιώματος

Το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται µε την καταχώρισή του στο μητρώο.