Άρθρο 34 – ( Άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Βάση Δεδομένων – Προστασία Δεδομένων

1. Πέραν της υποχρέωσης τήρησης μητρώου κατά την έννοια του άρθρου 33, η Διεύθυνση Σημάτων συλλέγει και αποθηκεύει σε φυσική και / ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλα τα στοιχεία που παρέχουν οι καταθέτες ή άλλα μέρη της διαδικασίας, δυνάμει του παρόντος νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
2. Η φυσική ή/και ηλεκτρονική βάση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των όσων περιέχονται στο μητρώο δυνάμει του άρθρου 33, στο βαθμό που τα εν λόγω στοιχεία απαιτούνται από τον παρόντα νόμο ή τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διεύθυνση Σημάτων υπόκειται στον Κανονισμό (ΕE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4. Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) επεξεργασία των δηλώσεων ή/και των καταχωρίσεων σημάτων, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού,
β) τήρηση δημόσιου μητρώου προς επιθεώρηση από τις δημόσιες αρχές και τους ιδιώτες και προς πληροφόρησή τους, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο παρών νόμος και να ενημερώνονται για την ύπαρξη προγενέστερων δικαιωμάτων τρίτων,
γ) πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών,
δ) επικοινωνία με τους καταθέτες και άλλα μέρη της διαδικασίας και
ε) εκπόνηση εκθέσεων και στατιστικών που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του έργου της Διεύθυνσης Σημάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος.
5. Η Διεύθυνση Σημάτων συλλέγει, οργανώνει, δημοσιεύει και αποθηκεύει τα δεδομένα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, για τους σκοπούς της παραγράφου 4.
6. Όλα τα δεδομένα, σχετικά με τις εγγραφές που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, θεωρούνται ότι εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιου συμφέροντος και είναι προσιτά σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι εγγραφές στο μητρώο διατηρούνται επ’ αόριστον, για λόγους ασφάλειας δικαίου.
7. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δεν σχετίζονται με τις εγγραφές στο μητρώο, φυλάσσονται επίσης στη Διεύθυνση Σημάτων επ’ αόριστον. Ωστόσο, το ενδιαφερόμενο μέρος – υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων του από τη βάση δεδομένων μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη ισχύος του σήματος ή την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως διαγραφής αυτού.
8. Οι αποφάσεις των εξεταστών, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να διατίθενται ηλεκτρονικά, ώστε να έχει το ευρύ κοινό δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές και ενημέρωσης για λόγους διαφάνειας και προβλεψιμότητας. Κάθε μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η απόφαση μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιλαμβάνονται στην απόφαση.