Άρθρο 13 – ( Άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανάλωση του δικαιώματος

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί µε το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από τον ίδιο το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.

  • 27 Ιανουαρίου 2019, 21:30 | Μάνος Μαρκάκης

    Προτείνεται η εξέταση καθορισμού των γεωγραφικών ορίων της ανάλωσης σε σύγκριση προς την αντίστοιχη επιλογή στην Οδηγία (Ε.Ο.Χ – Ε.Ε.).