Άρθρο 12 – ( Άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 5, δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε µε κακή πίστη.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος.

 • 27 Ιανουαρίου 2019, 22:53 | ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ

  Άρθρο 12 παρ.1
  Στην παρ. 1 (που εκ προφανούς παραδρομής δεν έχει αριθμηθεί), η οποία αντιστοιχεί στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 της οδηγίας 2015/2436, αναφέρεται ότι:
  «Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 5, δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών ………».
  Επισημαίνεται ότι στην αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας 2015/2436 δεν περιέχεται η φράση «ή να απαγορεύσει τη χρήση» .
  Το ζήτημα της αποδυνάμωσης («απώλειας λόγω ανοχής») του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου (σήματος ή άλλου δικαιώματος) «να απαγορεύσει τη χρήση» του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος ρυθμίζεται στο άρθρο 18 παρ. 1 της οδηγίας 2015/2436, όπου ορίζεται ότι:
  «1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο καταχωρισμένο σήμα δεν θα εκηρύσσετο άκυρο δυνάμει του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 ή 2 ή του άρθρου 46 παράγραφος 3».
  Η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στη διάταξη του άρθρου 48 παρ. 1 του Νομοσχεδίου (βλ. και το εκεί σχόλιο) – όπως προκύπτει και από τον τίτλο του τελευταίου – όπου ορίζεται ότι:
  «1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο καταχωρισμένο σήμα δεν θα κηρύσσετο άκυρο, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 53, ή 12, ή 54».
  Ενόψει των παραπάνω, στη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Νομοσχεδίου, η φράση «ή να απαγορεύσει τη χρήση» θα πρέπει να απαλειφθεί.

 • 27 Ιανουαρίου 2019, 22:10 | ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ

  Άρθρο 12 παρ.1
  Στην παρ. 1 (που εκ προφανούς παραδρομής δεν έχει αριθμηθεί), η οποία αντιστοιχεί στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 της οδηγίας 2015/2436, αναφέρεται ότι:
  «Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος κατά την έννοια των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 5, δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών ………».
  Επισημαίνεται ότι στην αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 της οδηγίας 2015/2436 δεν περιέχεται η φράση «ή να απαγορεύσει τη χρήση» .
  Το ζήτημα της αποδυνάμωσης («απώλειας λόγω ανοχής») του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου (σήματος ή άλλου δικαιώματος) «να απαγορεύσει τη χρήση» του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος ρυθμίζεται στο άρθρο 18 παρ. 1 της οδηγίας 2015/2436, όπου ορίζεται ότι:
  «1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο καταχωρισμένο σήμα δεν θα εκηρύσσετο άκυρο δυνάμει του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 ή 2 ή του άρθρου 46 παράγραφος 3».
  Η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στη διάταξη του άρθρου 48 παρ. 1 του Νομοσχεδίου (βλ. και το εκεί σχόλιο) – όπως προκύπτει και από τον τίτλο του τελευταίου – όπου ορίζεται ότι:
  «1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο καταχωρισμένο σήμα δεν θα κηρύσσετο άκυρο, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 53, ή 12, ή 54».
  Ενόψει των παραπάνω, στη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Νομοσχεδίου, η φράση «ή να απαγορεύσει τη χρήση» θα πρέπει να απαλειφθεί.