Άρθρο 42 – ( Άρθρο 9 και 11 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Ασφαλιστικά µέτρα

1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του σήµατος µπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.
2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εµπορευµάτων µε το προσβάλλον σημείο, προκειµένου να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εµπορικής διανοµής.
3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εµπορική κλίµακα και εφόσον ο ζημιωθείς επικαλείται την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζηµίωσης και προσκοµίζει ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σήµα του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του, το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς και τη δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών του. Για τον σκοπό αυτό ζητεί από τον προσβολέα την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες µε τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
4. Τα ασφαλιστικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να διαταχθούν και χωρίς προηγούµενη ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος.
5. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω µέτρα µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκοµίσει κάθε ευλόγως διαθέσιµο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηµατίσει την πεποίθηση ότι το δικαίωµά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται εν προκειµένω οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 43.
6. Η δήλωση καταθέσεως σήµατος από το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατ’ αυτού.
7. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων είναι το µονοµελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας, στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόµενο σήµα.
8. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των ενδιαµέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήµατός του.