Άρθρο 88 – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται:
α) ο αριθμός των τμημάτων της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων, β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σημάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή, γ) ο ορισμός των μελών των τμημάτων της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων, καθώς και των αναπληρωτών της, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 30.
2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται: α) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το έντυπο μητρώο σημάτων,β) ο τρόπος κατάθεσης των νέων μορφών σημάτων και γ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.