Άρθρο 55 – ( Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητα σήματος ή της έκπτωσης του δικαιούχου του σήματος από τα δικαιώματά του

Όταν, σε σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται επίκληση της αρχαιότητας εθνικού σήματος ή διεθνούς σήματος με ισχύ στην Ελλάδα, από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση, ή το οποίο δεν έχει ανανεωθεί, η διαπίστωση της ακυρότητας ή της έκπτωσης από τα δικαιώματα επί του σήματος, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επίκληση της αρχαιότητας, μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, υπό τον όρο ότι η ακυρότητα ή η έκπτωση από τα δικαιώματα θα μπορούσε να είχε κηρυχθεί κατά τον χρόνο της παραίτησης από το σήμα ή της μη ανανέωσής του. Στην περίπτωση αυτή, η αρχαιότητα παύει να παράγει τα αποτελέσματά της.