Άρθρο 23 – ( Άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται καταχώριση σήματος ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης το οποίο καθιερώθηκε με τη συμφωνία της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957 («ταξινόμηση της Νίκαιας», που κυρώθηκε με τον Ν. 2505/1997 Α΄118). Για διευκόλυνση, στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αναρτάται στην ελληνική γλώσσα η εκάστοτε ισχύουσα διεθνής ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες ζητείται η προστασία ταυτοποιούνται από τον καταθέτη με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, να προσδιορίσουν την έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας ή άλλοι γενικοί όροι, εφόσον ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Η χρήση γενικών όρων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια της ένδειξης ή του όρου. Η χρήση αυτών των όρων ή ενδείξεων δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να νοηθούν κατά την ανωτέρω έννοια.
5. Όταν ο καταθέτης ζητεί καταχώριση για περισσότερες από μία κλάσεις, ομαδοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας, κάθε δε ομάδας προηγείται ο αριθμός της κλάσης στην οποία ανήκει αυτή η ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε ομάδα παρατίθεται με τη σειρά των κλάσεων.
6. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται παρόμοια μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται στην ίδια κλάση στην ταξινόμηση της Νίκαιας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται διαφορετικά μεταξύ τους επειδή εμφανίζονται σε διαφορετικές κλάσεις στην ταξινόμηση της Νίκαιας.
7. Η Διεύθυνση Σημάτων απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης λόγω ενδείξεων ή όρων που είναι ασαφείς ή ανακριβείς ή ταξινομημένοι σε λανθασμένη κλάση, όταν ο καταθέτης δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση ή ταξινόμηση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την πρόσκληση της Διεύθυνσης. Αν ο καταθέτης προτείνει αποδεκτή διατύπωση ή ταξινόμηση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής δήλωσης. Αν ο καταθέτης δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση ή ταξινόμηση η Διεύθυνση απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης σήματος και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη.

 • 2. Άρθρο 23.-Προσδιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών.

  Με το άρθρο αυτό λύνεται το πρόβλημα του τί προϊόντα-υπηρεσίες καλύπτει ένα σήμα, το οποίο έχει κατατεθεί με τις γενικές ενδείξεις στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας.

  Πολλές φορές οι καταθέτες ισχυρίζοντο ότι η κατάθεση ενός σήματος για να καλύπτει προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με τους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας καλύπτει άπαντα τας προϊόντα της συγκεκριμένης κλάσεως.

  Με το άρθρο αυτό ορίζεται ρητά ότι ναι μεν είναι επιτρεπτή η χρήση γενικών όρων της ταξινόμησης της Νίκαιας για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακρίνει ένα σήμα, όμως η χρήση αυτών των όρων δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να νοηθούν κατά την έννοια των λέξεων.

  Με άλλα λόγια η χρήση των γενικών όρων καλύπτει άπαντα τα προϊόντα της κλάσης που μπορούν να νοηθούν από τους συγκεκριμένους γενικούς όρους της ταξινόμησης της Νίκαιας.

  Η χρήση γενικών όρων επαρκεί μόνον όταν η έννοια του γενικού όρου καλύπτει σαφώς το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί ο καταθέτης.