Άρθρο 53 – ( Άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης προγενέστερου σήματος που εμποδίζει την κήρυξη ακυρότητας καταχωρισμένου σήματος

Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βάσει προγενέστερου εμπορικού σήματος δεν γίνεται δεκτή κατά την ημερομηνία της αίτησης ακυρότητας, εάν δεν θα γινόταν δεκτή κατά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
α) το προγενέστερο σήμα, που είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο σύμφωνα με τα εδάφια β’, γ’, ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4, δεν είχε ακόμα αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ή
β) η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 και το προγενέστερο σήμα δεν είχε ακόμα αποκτήσει επαρκώς διακριτικό χαρακτήρα ώστε να υποστηριχθεί η περίπτωση πιθανότητας σύγχυσης, κατά την έννοια του β’ της παρ. 1 του άρθρου 5, ή
γ) η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στο εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 και το προγενέστερο σήμα δεν είχε ακόμα αποκτήσει φήμη κατά την έννοια του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5.