Άρθρο 58 – ( Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης

1. Εκτός από τους λόγους απόρριψης δήλωσης σήματος που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, η δήλωση κατάθεσης σήματος πιστοποίησης απορρίπτεται, όταν δεν πληρούνται οι όροι των άρθρων 56 και 57 ή όταν ο κανονισμός χρήσης αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.
2. Η δήλωση σήματος πιστοποίησης απορρίπτεται επίσης, εάν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως εάν το σήμα μπορεί να εκληφθεί ως κάτι άλλο και όχι ως σήμα πιστοποίησης.
3. Η δήλωση σήματος πιστοποίησης δεν απορρίπτεται, αν ο καταθέτης, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2.