Άρθρο 81 – Διαδικασία διαγραφής διεθνούς καταχώρισης

1. Το δικαίωµα που παρέχει η διεθνής καταχώριση αποσβέννυται µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 50 και 52 του παρόντος. Όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Διεύθυνση Σηµάτων ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο µε κοινοποίηση, στην οποία αναφέρεται το όνοµα του δικαιούχου, ο αριθµός της διεθνούς καταχώρισης, η δικαστική αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώµατος, η τελεσιδικία της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον Κανόνα 19 του Εκτελεστικού Κανονισµού.
2. Το δικόγραφο της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήµατος κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος στον διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του, όπως εµφαίνεται στο ∆ιεθνές Μητρώο, µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µεταφρασµένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση γίνεται υποχρεωτικά µόνο σε αυτόν, µε δικαστικό επιµελητή, χωρίς να απαιτείται µετάφραση. Το αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 30. Αν δεν έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση της κλήσης γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο συνοδευόμενη από μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα εντός της ίδιας προθεσμίας. Πρόσθετοι λόγοι κοινοποιούνται σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν από την συζήτηση µε τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς καταχώρισης.