Άρθρο 29 – Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων

1. Οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Σηµάτων που απορρίπτουν ολικά ή εν µέρει τη δήλωση κατάθεσης σήματος υπόκεινται σε προσφυγή µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) πλήρων ηµερών αρχομένης από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης.
2. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων και εξετάζεται από τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων.
3. Η Διεύθυνση Σημάτων ενημερώνει άμεσα τον προσφεύγοντα για την εμπρόθεσμη λήψη της προσφυγής, τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.
4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής μπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.
5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 30.