Άρθρο 66 – ( Άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης

1. Εκτός από τους λόγους απόρριψης της δήλωσης κατάθεσης σήματος που προβλέπονται στο άρθρο 4, με εξαίρεση την παράγραφο 3 του άρθρου 64 σύμφωνα με την οποία συλλογικά σήματα μπορούν να συνίστανται σε σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, και στο άρθρο 5, η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήματος απορρίπτεται όταν δεν συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65, ή όταν ο κανονισμός χρήσης του εν λόγω συλλογικού σήματος αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
2. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήματος απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα πιθανόν να εκληφθεί ως κάτι άλλο και όχι ως συλλογικό σήμα.
3. Η δήλωση δεν απορρίπτεται, εάν ο καταθέτης, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του συλλογικού σήματος, πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2.