Άρθρο 71 – Εφαρμοστέες διατάξεις

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο, ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις αιτήσεις διεθνούς καταχώρισης («διεθνείς αιτήσεις»), που έχουν κατατεθεί δυνάμει του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης που έχει κυρωθεί με τον ν. 2783/2000 (Α’ 1/7.1.2000) και οι οποίες βασίζονται σε δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος ή σε καταχωρισμένο εθνικό σήμα, καθώς και στην καταχώριση σημάτων στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας («διεθνής καταχώριση» και «Διεθνές Γραφείο» αντίστοιχα), η προστασία των οποίων επεκτείνεται και στην Ελληνική Επικράτεια.