Άρθρο 18 – ( Άρθρο 23, 24 και 26 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εµπράγµατα δικαιώµατα – Αναγκαστική εκτέλεση – Πτωχευτική διαδικασία

1. Επί του σήµατος µπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα με την εγγραφή της σχετικής σύμβασης στο μητρώο σημάτων.
2. Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εν λόγω πράξεις εγγράφονται στο μητρώο σημάτων.
3. Το σήµα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση εγγράφεται στο μητρώο σημάτων.
4. Οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρμόζονται και επί δηλώσεων κατάθεσης σήματος.