Άρθρο 62 – ( Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λόγοι ακυρότητας

Εκτός από τους λόγους ακυρότητας που προβλέπει το άρθρο 52, ένα σήμα πιστοποίησης που έχει καταχωρισθεί κατά παράβαση του άρθρου 58, κηρύσσεται άκυρο, κατόπιν αίτησης προς τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, εκτός αν ο δικαιούχος του σήματος πιστοποίησης, μετά από τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 58.