Άρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις

1. Από 13 Ιανουαρίου 2019 καταργούνται:
α το άρθρο 22 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄, 66), όπως ισχύει
β. Τα άρθρα 264-268 του ν. 4364/2016 (άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος.