Άρθρο 30 Δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής (Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζουν και επανεξετάζουν τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση αυτή αναθεωρείται αμέσως μετά από οιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση περιέχει, τουλάχιστον, θέματα όπως οι μέθοδοι μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου, η στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, και τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..