Άρθρο 61 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος, τα Ι.Ε.Σ.Π.-T.E.A. και η Αρμόδια Αρχή εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.