ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών και συμπληρωματικές πληροφορίες – Άρθρο 38 Γενικές διατάξεις (Άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. συντάσσουν Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος και της σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας .
2. Η ακριβής ημερομηνία στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών αναγράφεται σε εμφανή θέση.
3. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών είναι ακριβείς, επικαιροποιούνται και τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους χωρίς χρέωση με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων σε σταθερό μέσο ή σε ιστότοπο ή γραπτώς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Έντυπο αντίγραφο παρέχεται στα μέλη κατόπιν αιτήσεως, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Κάθε ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αποτυπώνεται με σαφήνεια.
5. Για τον προσδιορισμό των παραδοχών των προβλέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 13.